مجاهدت

ویژه نامه صدسالگی شهادت میرزا کوچک خان جنگلی منتشر شد

میرزا، «مسلمانی» بود که دل در گرو «ایران» داشت؛ به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی «منشأ حرکت میرزا کوچک‌خان یک منشأ صددرصد دینی و اعتقادی است… و حرکت، یک حرکت صددرصد اسلامی و ایرانی است…» منبع