گردان رختشویی جنگ به روایت تصویر/ ۶۴ زن که صدام را عاصی کردند

گردان رختشویی جنگ به روایت تصویر/ ۶۴ زن که صدام را عاصی کردند


گردان رختشویی جنگ به روایت تصویر/ ۶۴ زن که صدام را عاصی کردند

شبانه‌روز درگیر شست‌وشو بودم. وقتی توی حیاط جوی خون راه می‌افتادم گریه من هم شروع می‌شد. داغ جوان‌های غرق خون هم شد مثل داغ زهرا و بچه‌هایش. دیگر جز کمک به جبهه هیچ چیز برایم اهمیت نداشت.منبع