کشف و شناسایی پیکر مطهر یکی از شهدای مفقودالاثر تهرانی

کشف و شناسایی پیکر مطهر یکی از شهدای مفقودالاثر تهرانی