کشاورزی بالگرد اورژانس را تخریب بود از زندان آزاد شد