چرا دانشگاه آزاد از این کتاب حمایت نکرد؟!

چرا دانشگاه آزاد از این کتاب حمایت نکرد؟!