پدر شهید برای خرید خانه، ۲۷ سال نماز استیجاری خواند!

پدر شهید برای خرید خانه، ۲۷ سال نماز استیجاری خواند!