مفاد مصوبه امروز مجلس درباره ساماندهی صنعت خودروسازی