«معرفی کاراکتر ملی برای کودکان» مهمترین هدف جشنواره قهرمان من است

«معرفی کاراکتر ملی برای کودکان» مهمترین هدف جشنواره قهرمان من است