قوه قضائیه فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را محرمانه تشخیص نداد

در پی شکایت مطرح شده از سمت وزارت نفت علیه دو فرد و یک کانال تلگرامی که فیش حقوقی رئیس دفتر وزیر نفت را منتشر کرده بودند، بازپرس شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه این شکایت را رد کرد.