فیلم/ صحبت‌های خطیب‌نمازجمعه در سالگرد شهادت‌ حاج‌قاسم

فیلم/ صحبت‌های خطیب‌نمازجمعه در سالگرد شهادت‌ حاج‌قاسم