فیلم/ جزئیات رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش

فیلم/ جزئیات رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش