فیلم/ تا واکسن نزنید از بلیت اتوبوس و هواپیما خبری نیست

فیلم/ تا واکسن نزنید از بلیت اتوبوس و هواپیما خبری نیست