فیلم/ اژه‌ای: احکام قضایی نباید منجر به شبهه نشود

پیشنهاد اژه‌ای برای نقد دستگاه قضا+فیلم