فیلم/ اسارت ۱۱۰۰۰ نظامی اتیوپی توسط «جبهه تیگرای»

فیلم/ اسارت ۱۱۰۰۰ نظامی اتیوپی توسط «جبهه تیگرای»