فیش حقوقی تو از جنگ، دریای درد بود و رنج بی پایان+عکس