«فاطمیون» نه راه پیش دارند نه راه پس!

«فاطمیون» نه راه پیش دارند نه راه پس!