عکس/حضور تیم ملی کشتی ایران در محل شهادت حاج قاسم

عکس/حضور تیم ملی کشتی ایران در محل شهادت حاج قاسم