عکس/ تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگ

عکس/ تجمع بزرگ ۵ هزار نفری بسیجیان تهران بزرگ