عکس/ برخورد سمند با پایه پل زیرگذر

عکس/ برخورد سمند با پایه پل زیرگذر