عکس/ اولین برف زمستانی در ارومیه

عکس/ اولین برف زمستانی در ارومیه