عکس/ الکاظمی مصدوم شده است؟

عکس/ الکاظمی مصدوم شده است؟