طرح/ گل تاب فشار در و دیوار ندارد

طرح/ گل تاب فشار در و دیوار ندارد