شهیدی که حاصل دسترنجش آرامش و لبخند برای خانواده‌هاست