«سور سوریه» عمیق و خواندنی است

«سور سوریه» عمیق و خواندنی است