رونمایی اولین کتاب مدافعان‌سلامت با عنوان «پرواز تا بهشت»

دکتر علی‌اکبر آقابابایی‌پور یکی از صدها نفر کادر درمان زحمتکشی بود که با پیدایش این ویروس منحوس کرونا، پا به عرصه خدمت در این راه گذاشت.