درون و بیرون زندگی سیدرضا در «زلال»

نویسنده به خوبی توانسته درون و بیرون زندگی سیدرضا را در هر دو مورد ؛ زندگی روزمره سیدرضا و راز عاشقی که تا شهادت با اوست ، به تصویر بکشد. کاری که در ادبیات داستانی کشورمان، کمتر دیده ایم.