حدیث نصب شده در محل سخنرانی رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان