بی‌هوا دیدم داعشی‌ها بالای سر پدرم هستند!

بی‌هوا دیدم داعشی‌ها بالای سر پدرم هستند!