به این قشنگی که تو شهید شدی، ما حتی نمی تونیم بخوابیم+عکس