برگزاری جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور اعضای جدید