اهالی قلم درباره تصاویرشان روی بیلبوردهای شهر چه گفتند؟