اعطای نشان فداکاری به شهید «ابراهیم حرآبادی»

اعطای نشان فداکاری به شهید «ابراهیم حرآبادی»