پیامک حاج رضا به گوشی شهید همدانی چه بود؟

پیامک حاج رضا به گوشی شهید همدانی چه بود؟