موافقت‌ دولت با تحویل سوخت یارانه‌ای به بالگردهای امداد و نجات

موافقت‌ دولت با تحویل سوخت یارانه‌ای به بالگردهای امداد و نجات