«مهرگان»؛ نیروی شجاع اطلاعات عملیات + عکس

«مهرگان»؛ نیروی شجاع اطلاعات عملیات + عکس