«مهاجر افغان» آرزوی شهادت در دفاع مقدس داشت

«مهاجر افغان» آرزوی شهادت در دفاع مقدس داشت