مسابقه ملی نقاشی «من سلیمانی‌ام» ویژه دانش آموزان

مسابقه ملی نقاشی «من سلیمانی‌ام» ویژه دانش آموزان