فیلم/ ویژگی‌های مکتب سلیمانی به روایت استاد رحیم‌پور ازغدی

فیلم/ ویژگی‌های مکتب سلیمانی به روایت استاد رحیم‌پور ازغدی