فیلم/ نماز و صلوات و کمک به فقرا به نیت حاج قاسم

فیلم/ نماز و صلوات و کمک به فقرا به نیت حاج قاسم