فیلم/ حکایت مرد کشاورز و امیرکبیربه مناسبت سالگرد شهادت میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیر اولین صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار داستانی از عدالت و مردم دوستی وی را مشاهده کنید.منبع