طرح/ بقای نیروهای مسلح…

طرح/ بقای نیروهای مسلح...