طرح/ از تکثیر او وحشت دارند!

طرح/ از تکثیر او وحشت دارند!!!