خبر شهادت «حاج رضا» را همه می‌دانستند جز ما!

خبر شهادت «حاج رضا» را همه می‌دانستند جز ما!