آخرین تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی ساعاتی قبل از شهادت

آخرین تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی ساعاتی قبل از شهادت